1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Finansowanie zakupu samochodu >
  4. Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy

W codziennej praktyce mamy do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym oraz finansowym. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi tkwi w tym, która ze stron umowy będzie dokonywać amortyzacji przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny a finansowy

"W potocznym rozumieniu zwykło dzielić się leasing w Polsce na operacyjny i
finansowy, jako kryterium stosując przepisy podatkowe. Stosując tę definicję, praktycznie wszystkie kontrakty leasingowe na samochody zawierane obecnie w Polsce należałoby zaliczyć do leasingu operacyjnego." - tłumaczy Jakub Kizielewicz - Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Masterlease Polska.

I faktycznie, zdecydowana większość umów leasingowych na samochody, w tym samochody osobowe, to umowy leasingu operacyjnego, choć oczywiście leasingobiorca ma możliwość wyboru dowolnej formy. O popularności tej formy leasingu decyduje przede wszystkim mniejsze zaangażowanie własnych środków finansowych na początku trwania umowy leasingowej.

Leasing operacyjny
Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (firmy leasingowej). I to ta strona umowy ma prawo do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty, jakie ponosi na rzecz finansującego (opłata wstępna, raty leasingowe). Ponadto do każdej płatności doliczany jest podatek VAT. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Według ustaw o podatkach dochodowych umowa leasingu operacyjnego musi spełniać dwa warunki:
- została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, oraz
- suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Leasing operacyjny jest zalecany szczególnie w tych przypadkach, gdy okres używania przedmiotu jest krótszy niż normatywny okres amortyzacji. W tym przypadku znaczna część wartości początkowej przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w trakcie trwania umowy.

Leasing finansowy
Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne (plus część odsetkowa), których wysokość uzależniona jest od odrębnych przepisów podatkowych. Tak więc, okres umowy leasingu finansowego uzależniony jest od okresu amortyzacji danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Według przepisów podatkowych (ustawy o podatkach dochodowych) leasing finansowy powinien spełniać następujące warunki:
- umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
- suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
- umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Tak więc, bez względu na to, jakie były rzeczywiste roczne wydatki związane z umową leasingu finansowego, do kosztów można zaliczyć tylko i wyłącznie odpisy amortyzacyjne w stałej wysokości wynikające z przepisów podatkowych oraz część odsetkową raty leasingowej.

Kolejną cechą odróżniającą oba rodzaje leasingów jest kwestia zapłaty podatku VAT. O ile w leasingu operacyjnym, VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, to w leasingu finansowym, który traktowany jest jako dostawa towarów (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego traktowanego jako usługa), korzystający jest zobowiązany do zapłaty z góry całego VAT-u wraz z odbiorem towaru.

Coraz większą popularność zyskują umowy tzw. full service leasingu. Korzystający otrzymuje pojazd wraz z pakietem dodatkowych usług, w skład których mogą wchodzić np. obsługa techniczna aut (np. serwisowanie, wymiana opon), likwidacja szkód, karta paliwowa. "Wydaje się, że coraz więcej kontraktów w Polsce, tak jak to się dzieje w Europie, będzie kontraktami typu full service leasing, które będą kończyły się zwrotem pojazdu firmie leasingowej, uwalniając klienta od kłopotliwej zazwyczaj sprzedaży pojazadu na rynku wtórnym." - dodał Jakub Kizielewicz, Dyrektor Masterlease Polska.

Tematy w artykule: leasing

Podobne wiadomości:

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Leasing a podatki

Leasing a podatki

Finansowanie zakupu samochodu 2007-02-08

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!