Amortyzacja samochodu

Choć zakup samochodu wiąże się najczęściej z dużym wydatkiem, to w większości przypadków nie można tej kwoty zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje jedynie amortyzacja i rozłożone w czasie zaliczanie wydatku na zakup auta w koszty.

Amortyzacja samochodu

Aby poprawnie przeprowadzić odpisy amortyzacyjne samochodu w firmie, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, amortyzacji podlegają tylko i wyłącznie składniki majątku firmy zaliczane do środków trwałych. Następnie, istotne jest ustalenie wartości początkowej samochodu, wybranie odpowiedniej metody oraz stawek amortyzacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem niezbędnym, umożliwiającym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych (warto w tym miejscu podkreślić, iż odpisom amortyzacyjnym podlegają zarówno auta zakupione na firmę, jak i przekazane przez jej właściciela z majątku prywatnego). Powinno to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania, zaś amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównaniu sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub gdy postawiono go w stan likwidacji bądź został skradziony. Czyli de facto, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać dopiero po rozpoczęciu wykorzystywania środka trwałego, co w przypadku samochodu wiąże się z jego rejestracją.

Ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in. wartość początkową samochodu, która jest uzależniona od sposobu jego nabycia. Najbardziej popularny jest oczywiście zakup auta - wówczas za wartość początkową uznaje się cenę nabycia powiększona o wszelkie koszty związane z tym nabyciem (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, odsetek, prowizji i inne) oraz pomniejszoną o podatek VAT, który możemy odliczyć na podstawie odrębnych przepisów (100% lub 60%, ale nie więcej nić 6 tys. zł). W przypadku wytworzenia we własnym zakresie (teoretycznie taka sytuacja może zajść) wartość początkową ustala się wg kosztów wytworzenie (bez pracy własnej podatnika). W przypadku otrzymania auta w drodze spadku, darowizny za wartość początkową przyjmuje się jego wartość rynkową, natomiast przy wniesieniu do firmy w postaci aportu wartość początkową ustala podatnik, jednak nie wyższą od wartości rynkowej.

W przypadku samochodów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł lub przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, wydatki poniesione na ich nabycie można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.

Przy amortyzacji samochodu osobowego możemy korzystać tylko z metody liniowej, a podstawowa stawka wynosi 20%. Przy zajściu odpowiednich warunków (używanie auta bardziej intensywnie albo wymagających szczególnych sprawności technicznych) można stosować współczynik podwyższający stawkę amortyzacji, nie wyższy jednak niż 1,4. W przypadku samochodów ciężarowych możliwe jest także zastosowanie metody degresywnej podwyższonej o współczynnik 2, a w gminach o szczególnych zagrożeniach wysokim bezrobociem strukturalnym nie wyższej niż 3. Nabywając oraz wprowadzając po raz pierwszy do ewidencji używany samochód (używany wcześniej przez minimum 6 miesięcy) albo ulepszony mamy prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji. Należy jednak pamiętać, iż okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, tak więc maksymalna stawka amortyzacji w takim przypadku może wynieść 40% rocznie.

Nie wszystkie jednak odpisy amortyzacyjne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku samochodów osobowych nie można do nich zaliczyć odpisów w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
Przy salonach Grupy VW powstaną ogólnodostępne stacje ładowania zarówno z szybkimi złączami DC 50 kW, jak i AC 22 kW ? łącznie ponad 350 punktów, a wszystkie ładowarki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych.