1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Ubezpieczenie samochodu >
  4. Gdy sprawca kolizji lub wypadku jest nieznany

Gdy sprawca kolizji lub wypadku jest nieznany

Wypadków czy nawet drobnych kolizji drogowych nie lubi nikt. Nawet gdy obrażenia bądź straty materialne są nieznaczne. Jak w takiej sytuacji postępować, większość z nas wie. Jak jednak powinniśmy działać, gdy sprawca jest nieustalony?

Gdy sprawca kolizji lub wypadku jest nieznany
Noc, zła widoczność, uderzenie w bok albo tył naszego auta. Zanim zorientujemy się, co się właściwie stało, sprawca odjeżdża, a my nie zapisujemy numerów rejestracyjnych. Co w takiej sytuacji począć? Czy zacisnąć zęby i wstrzymać łzy i pokryć z własnej kieszeni powstałe szkody, licząc, że jakimś cudem policji uda się zatrzymać sprawcę, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Otóż niekoniecznie. Nawet, gdy posiadamy ubezpieczenie autocasco, nie musimy być w takiej sytuacji stratni.

W sytuacjach, gdy spawca szkody nie został ustalony, możemy się domagać odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest tylko jeden dość istotny warunek. W takim zdarzeniu muszą być poszkodowane również osoby. Jeśli bowiem nikt nie doznał obrażeń, np. nieznany sprawca uszkodził nasz samochód stojący na parkingu, UFG nie wypłaci odszkodowania.

O odszkodowanie w UFG możemy się zatem starać za wszelkie szkody osobowe - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, ale również zadośćuczynienia, jak i materialne (uszkodzenie auta bądź innych rzeczy), gdy obrażenia na uczestniku zdarzenia trwały minimum 14 dni.

Zgłoszenie szkody


Roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgłaszamy za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, który jest członkiem UFG. W przypadku strat materialnych (np. uszkodzenie samochodu), poza niezbędnymi dokumentami (o nich poniżej), składamy oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Gdy mamy taką polisę - to z niej otrzymujemy odszkodowanie, UFG zaś rekompensuje nam dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (art. 106 ust. 1 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłosiliśmy roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie mamy pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania. Po zakończeniu sprawy, akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. W Funduszu następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Gdy odszkodowanie nie przysługuje, zostaniemy o tym poinformowany.

Wypłata odszkodowania


Termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.  

Co ważne, w przypadku szkody materialnej - odszkodowanie zostaje pomniejszone o równowartość 300 euro. (art. 98. ust. 1 pkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Niezbędne dokumenty do likwidacji szkody


I. Szkoda dotyczy pojazdu:
- dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży),
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- polisa OC ważna w dniu kolizji,
- dokumentacja obrazująca poniesione straty (rachunki za naprawę, holowanie, parkowanie itd.),
- oświadczenie o braku ubezpieczenia autocasco,
- dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (np. notatka Policji).

II. Szkoda dotyczy mienia innego niż pojazd (np. zniszczenie ładunku czy przewożonych przedmiotów):
- wykaz uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy z podaniem ich aktualnej ceny i daty nabycia,
- potwierdzenie faktu uszkodzenia rzeczy w podanej ilości - przez świadków lub Policję,
- list przewozowy i specyfikację towarów przewożonych przez przewoźnika odpłatnie (jeżeli szkoda dotyczy przewożonego ładunku),
- oświadczenie o posiadaniu dobrowolnego ubezpieczenia np.: bagażu, ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, towaru w transporcie itp.,
- dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (np. notatka Policji).

III. Szkoda osobowa (obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia):
- określenie roszczenia,
- wszelka dokumentacja medyczna dotycząca leczenia obrażeń powypadkowych,
- posiadane dowody poniesionych kosztów leczenia (rachunki, faktury),
- opinie i zaświadczenia lekarskie o potrzebie, ilości, okresie i rodzaju specjalnego odżywiania, stosowania określonych leków, konieczności opieki osób trzecich, rehabilitacji itp.,
- zaświadczenie o zarobkach utraconych w okresie pobierania zasiłku chorobowego i czasie rehabilitacji,
- zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie formularzy podatkowych),
- oświadczenie, czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,
- jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej - zaświadczenie o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS,
- dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (np. notatka Policji).

IV. Szkoda, w której poszkodowany poniósł śmierć:
- określenie roszczenia (np. zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej członków rodziny, renta dla dzieci),
- akt zgonu,
- akt zawarcia małżeństwa (jeżeli uprawnionym jest współmałżonek),
- zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dacie wypadku,
- akty urodzeń dzieci (jeżeli uprawnionymi są dzieci poszkodowanego),
- rachunki (oświadczenia) o poniesionych kosztach pogrzebu, nagrobku,
- dokumentacja wskazująca na dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody małżonka,
- decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,
- dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (np. notatka Policji, wyrok Sądu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy).

Podobne wiadomości:

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki wobec kierowców

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki...

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-24

Dlaczego ceny polis OC tak bardzo się różnią?

Dlaczego ceny polis OC tak bardzo się różnią?

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-12

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!