1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Zakup i sprzedaż samochodu >
  4. Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

Zakup samochodu to nie jedyny sposób na stanie się właścicielem auta. Rzadziej spotykanymi formami stania się posiadaczem auta są spadek oraz darowizna.

Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

W przypadku spadku, niezbędne do stania się pełnoprawnym właścicielem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym postanowieniu sąd określa jedynie, kto i w jakiej części jest spadkobiercą – w przypadku więcej niż jednej osoby dziedziczącej, cały majątek dzielony jest pomiędzy wszystkich spadkobierców. I dopiero oni między sobą mogą dojść do porozumienia, co najlepiej zrobić z takim majątkiem. Jeśli nie mogą osiągnąć takiego porozumienia sąd może dokonać działu spadku.
 
Przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku, a gdy nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu prawa do spadku.
 
W przypadku darowizny samochodu, co do zasady, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli forma ta nie zostanie zachowana, nie oznacza to nieważności darowizny, jeśli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione.
 
Przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w przypadku nie zachowania tej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.
 
Obowiązek uiszczenia podatku od nabycia rzeczy w drodze spadku ciąży na nabywcach. Do zapłaty podatku z tytułu darowizny zobowiązani są solidarnie darczyńca i obdarowany. Niezależnie od postanowień zawartych w umowie darowizny, urząd skarbowy może żądać całości lub części należnego podatku od wszystkich zobowiązanych łącznie lub od każdego z osobna. Uiszczenie podatku przez jedną ze stron - zwalnia pozostałe.
 
Podstawę opodatkowania w przypadku obydwu form stanowi wartość nabytego samochodu po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu auta w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość samochodu przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej (na podstawie przeciętnych cen w danej miejscowości).
 
Jednak, zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn, obowiązek zapłaty podatku powstanie dopiero wówczas gdy wartość samochodu otrzymanego od jednej osoby przekroczy:

- 9.637 zł. – jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie);

- 7.276 zł. – jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych);

- 4.902 zł. - jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do II grupy podatkowej (pozostali).
 
Przy czym, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości auta ostatnio nabytego dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.
 
Podatek  oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według skali:

- od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 3%
ponad 10278 do 20.556,00 zł - 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł - 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
- od nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 7%
ponad 10278 do 20.556,00 zł – 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł – 1.644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
- od nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 12%
ponad 10278 do 20.556,00 zł – 1.233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł – 2.877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
Dalsze postępowanie z tak nabytym samochodem (rejestracja) jest analogiczne, jak w przypadku aut nabytych w drodze kupna.
 


* Joanna Ciastoń jest prezesem zarządu biura rachunkowego KRF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu


Podobne wiadomości:

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu 2008-05-13

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
VW zdecydowanie stawia na elektromobilność
Przy salonach Grupy VW powstaną ogólnodostępne stacje ładowania zarówno z szybkimi złączami DC 50 kW, jak i AC 22 kW ? łącznie ponad 350 punktów, a wszystkie ładowarki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych.